שירותים לחברות ועמותות

המשרד נותן שירותים ומענה מקיף ללקוחות בתחומי ראיית חשבון , ייעוץ ותכנון מס , הקמת חברות, הנהלת חשבונות, חשבות שכרובתחומים נרחבים ושונים של הפעילות העסקית.

רואה חשבון לחברה - ראיית חשבונות למוסדות ואירגונים


מתן שירותים לחברות

חברה היא גוף משפטי המאוגד ע"י בני אדם לצורך פעילות משותפת.

ביקורת שלטונות המס.
דוחות למס הכנסה.
הגשת דוח לרשם החברות.
הכנת דוחות ודיווח חודשיים לרשויות המס
הכנת משכורות ויעוץ בדיני עבודה.
טיפול בבעלי מניות.
רישום במס הכנסה ובמע"מ.
רישום ברשם החברות.
שיקולים בהקמת החברה.
שרותי הנהלת חשבונות.

מהי חברה והמה השיקולים להקמתה?
חברה היא גוף משפטי המאוגד ע"י בני אדם לצורך פעילות משותפת. מידע חשוב על חברות ראה באתר של רשם החברות.

ישנם סוגים שונים של חברות:

חברה בע"מ – לא ניתן לגבות חובות של החברה מבעלי מניותיה מעבר להון המניות הרשום.
חברה לא בע"מ – ניתן לגבות חובות של החברה מבעלי מניותיה ואחריות בעלי מניותיה מלאה.
חברה לתועלת הציבור – חברה שאין מטרותיה השגת רווחים.
חברה פרטית – חברה פרטית היא חברה שהונה מוחזק בידי גורם פרטי או מספר מצומצם של בעלים.
חברה ציבורית – חברה שהציעה את מניותיה לציבור והן נסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל או בחו"ל.

שיקולים בהקמת חברה –

יתרונות וחסרונות בהקמת חברה לעומת עסק עצמאי:

הקמת חברה מאפשרת מינוף גדול של העודפים הנשארים אצלה לאחר תשלום המס.
חברה משלמת 25% מס חברות על הכנסותיה נטו לאחר ניכוי ההוצאות. 75% הנותרים (100%-25%) נשארים בקופת החברה ואינם ממוסים כל עוד לא נמשכו כדיבידנד או משכורת ע"י בעלי מניותיה. יחיד אשר הכנסותיו נטו עולות על כ- 100,000 ₪, משלם מס בין 30% ל- 60% כולל דמי ביטוח לאומי.
סכום הכסף נטו שנשאר אצל היחיד יהיה קטן יותר מהנטו שנשאר אצל החברה. דבר זה מאפשר לחברה כספים רבים יותר לצרכי השקעה נוספים ומאפשר לה לקבל מימון גבוה יותר מהבנקים כך שסך הכספים שיכולה החברה להשיג לצרכי השקעות גבוהה בהרבה מזה של היחיד. אנו קוראים לזה מינוף של הרווחים.
חברה חייבת במנוי רואה חשבון שיבקר את דוחותיה הכספיים.

מצד אחד זה יתרון שהדוחות מבוקרים ומוכרים ע"י שלטונות המס והבנקים (לצורך בקשה להלוואה). מצד שני העלות גבוהה יותר מדו"ח של עוסק יחיד.
חברה חייבת בניהול הנהלת חשבונות כפולה בעוד היחיד יכול להגיש את דוחותיו ע"י יועץ מס. הנהלת חשבונות כפולה יקרה מניהול הנהלת חשבונות חד צידית של עוסק. ישנם מקרים שגם היחיד חייב לנהל את ספריו בשיטה הכפולה. במקרים אלו העלות תהיה זהה.
אין דמי ביטוח לאומי על הכנסות החברה בעוד היחיד חייב בתשלום דמי הביטוח על הכנסותיו (כ- 15%).
תוספת הכנסה כתוצאה מביקורת שלטונות המס מחייבת תשלום דמי ביטוח לאומי על התוספת ביחיד לעומת החברה שלא מחוייבת בכך.
שלטונות המס נוהגים לערוך ביקורות בעסק.

יש הבדל גדול אם נמצאו פגמים בניהול הספרים אצל חברה או אצל יחיד. פגמים אצל היחיד רשומים במחשבי מס הכנסה ולא מתבטלים בעתיד. גם בעתיד כל מבקר מס רואה את הפגם ומתייחס לעסק בחשדנות יתר. לעומת זאת בחברה אין זה פגם אישי ואף ניתן בשעת הצורך להעביר את פעילות החברה לחברה חדשה שתוקם (העברת פעילות לחברה אחרת דורשת דיווח לפקיד השומה כדי שהמהלך לא יחשב כאירוע מס ממכירת פעילות) ועניין הפגמים ישכחו.
חברה מגינה על בעלי מניותיה במידה ופעלו בתום לב.
לא ניתן לעקל את נכסי בעלי המניות גם אם מוגשת תביעה כספית כלפי החברה. ישנה הפרדה מוחלטת בין השניים.

כשחברה נכנסת לקשיים כלכליים ולא יכולה לעמוד בהתחיבויותיה לספקים ולזכאים, לא ניתן לתבוע את בעלי המניות. מה עוד שבמצב זה קל לבעלי המניות לשכנע את הנושים לוותר על חלק מהחובות לטובת המשך פעילות החברה שכן הם יודעים שאם לא יסכימו לא יקבלו דבר.

חברה חיה עד לפירוקה. כל עוד לא פורקה החברה יכולה היא לחיות לעולמי עד. אין צורך במכירת העסק כפי שיחיד חייב לעשות עם העברת העסק לאחר. בחברה נעשה הדבר ע"י העברת המניות והעסק ממשיך לעבוד כמקודם. גם במקרה של ירושה הפעולה פשוטה ע"י העברת המניות ליורשים והעסק יכול להמשיך ולהתנהל כאילו לא קרה דבר.

הקמת חברה כרוכה בתשלום אגרה. וכן בתשלום אגרה שנתית מדי שנה. ניתן לראות את תעריפי האגרות באתר רשם החברות.
ניהול חשבונות של חברה מחייב הנהלת חשבונות כפולה שהיא יקרה יותר מהנהלת חשבונות חד צידית שצריך לנהל היחיד. במידה והיחיד חייב לנהל הנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים, העלות תהיה זהה.

שלטונות המס מתייחסים לדוחות חברה מבוקרים ביתר אימון מאשר בדוחות של יחיד בלתי מבוקרים. קל יותר לסיים דיונים של פקידי השומה בחברה מאשר אצל היחיד.
בעל מניות בחברה – הנו מי שרשום בפנקס בעלי המניות של החברה.

דירקטור – לכל חברה קיימים דירקטורים שתפקידם להנחות את הנהלת החברה כיצד לפעול.

יו"ר הדירקטוריון – מחוייב בחברה ציבורית אך לא בחברה פרטית. | על כל חברה מוטלת החובה לערוך אסיפה שנתית שתאשר את הדוחות הכספיים המבוקרים והחתומים ע"י רואה חשבון. על החברה להגיש דוחות אלה למס הכנסה. לחברה פרטית אין צורך בהגשת הדוחות לרשם החברות.