ריכוז הנחיות והוראות בשל מגיפת הקורונה

ימים לא פשוטים עוברים לכלל האנשים במדינת ישראל, הן בסקטור פרטי והן בסקטור עסקי.

בנוסף יש הרבה חוסר וודאות לגבי העתיד בנושאים שונים, אנסה לעשות מעט סדר ולרכז את ההוראות והנחיות נכון להרגע ובהתאם למידע שקיבלנו ממקורות שונים מלמעלה:

בעלי עסק:

 • תשלומי מע"מ חד חודשי – ידחו ל – 26.3.2020.
  תשלומי מע"מ דוח חודשי – ידחו ל – 27.4.2020.
 • דחיית של חודש בתשלום הארננה העסקית, מים, ביטוח לאומי וחשמל.
 • מענק סיוע לעצמאים ע"ס 6,000 ₪ מהאוצר. המענק יינתן לבעלי מחזור של עד 300,000 ₪. לגבי עסקים קטנים, נקווה שינתן פתרון, על שגם העסקים עם מחזורים ורווחים נמוכים יוכלו לקבל את המענק כאמור. ערוצי דיווח/מילוי טפסים והגשתם יינתנו בהמשך לידי משרד האוצר/רשות המיסים. (סבלנות)
 • בעלי העסקים והחברות נדרשו לצמצם את מספר העובדים ב – 70%. כדי לצמצם, ניתן להעביר, ככל שניתן, לעבודה במשמרות או עבודה מהבית. הנחיה זו תקפה למקומות עבודה מעל עשרה עובדים, בכל מקרה חובה לשמור על מרחק של מעל 2 מטר בין אדם לאדם.
 • תיאום מס שתוקפם פג יוארכו עד לתאריך תשלום שכר 5/2020, אך לא יאוחר מ – 13.6.2020.
 • אישור מס על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים המסתיים ב – 31.3.2020 תוקפם יוארך ליום 30.04.2020.

  דרכי התמודדות המעסיק בעקבות נגיף הקורונה:
  בהתאם לצו בריאות האם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) הוראת השעה) – התש"ף – 2020 נקבעו הוראות התמודדות עם הנגיף.

 1. היעדרות עקב בידוד – מחלה: במידה ועל עובד במקום העבודה חלה חובה לשהות בבידוד ביתי, דין היעדרות תהא כדין מחלה. ע"פ חוזר משרד הבריאות, הוצאה תעודת מחלה גורפת והעובד לא יידרש להציג אישור רפואי רגיל. עובד השוהה בבידוד יידרש להציג למעסיק הצהרת שלו חתומה בדבר סיבות הבידוד ותיאור פוטנציאל החשיפה למחלה. ע"פ סע' 2 (א) לחוק דמי המחלה העובד לא יהיה זכאי לתשלום עבור יום ההיעדרות הראשון, עבור הימים השני והשלישי להעדרו, דמי המחלה יהיו בשיעור 50% משכר יום עבודה רגיל מהיום הרביעי להעדרו ואילך ישולם לעובד תשלום מלוא דמי מחלה בשיעור 100%. במידה ולעובד אין יתרת ימי מחלה העובד לא יהא זכאי לתשלום מאת המעסיק.

 2. הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום ע"י מעסיק – בעקבות נגיף הקורונה, מעסיקים רבים במשק נקלעו למצב כלכלי קשה, אשר מחייב אותם להוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת). יצוין, כי הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום באופן חד צדדי וללא הסכמת העובד, מהווה הפרה של חוזה העבודה ביניהם ועלולה להיחשב להרעה מוחשית בתנאי העבודה, או לנסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד, כי ימשיך בעבודתו. עובד המתפטר בשל כך, יהיה זכאי לפיצוי פיטורים, אם יחליט להתפטר. כמו כן, בסיטואציה זו עשוי העובד להיות זכאי לפיצויי פיטורים, על פי סע' 11 חוק פיצויי פיטורים – התשכ"ג 1963, אם יתפטר כתוצאה ממהלך זה של המעסיק. יחד עם זאת יש להדגיש, כי על העובד חלה חובה להעמיד את המעסיק על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה, ולאפשר לו לחזור בו מכוונתו להוציאו לחופשה ללא תשלום כפויה. עוד יצויין, כי בפסיקה נקבע, כי הוצאה לחופשה ללא תשלום לפרק זמן מוגדר, אשר ברור מראש כי אינו קצר, דינו כפיטורים.

  עובד

 3. יודגש, כי המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות מפורטות לזכאות עובד בחופשה ללא תשלום מאולצת לקבל דמי אבטלה. לפי ההנחיות, העובד יהא זכאי לדמי אבטלה מיידית אם החופשה ללא תשלום היא למשך 30 ימים לפחות וגם אם צבורים לרשותו ימי חופשה אצל המעסיק. על העובד לעמוד בתנאי הכשרה לזכאות לאבטלה ובראשם הצגת 12 תלושי שכר (לפי הוראה חדשה – 6 תלושי שכר) מתוך 18 החודשים שקדמו ליום ההתייצבות בלשכת התעסוקה. על המעסיק למלא עבור העובד טופס אישור המעסיק על תקופת העקה ושכר (בל/1514). המעסיק צריך לציין ביוזמת מי היציאה לחופשה ללא תשלום, תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום, תקופת החופשה ללא תשלום ותוך ציון משפט: יציאה לחל"ת בעקבות משבר מגיפת קורונה.

לפי בדיקה מול גורמים בביטוח לאומי, על המעסיק לשלם עבור העובד דמי ביטוח לאומי עבור חודשיים ראשונים, וכשהעובד ישוב מחל"ת ניתן לקזז זאת ממנו. זאת גם אם העובד מקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בזמן החל"ת.

להלן תשלום באחוזים של דמי אבטלה לפי הגילאים וגובה השכר הברוטו:

 1. עובדים המוגנים מפני פיטורים (למשל: עובדת בהיריון/עובדת לאחר לידה) – עפ"י חוק עבודת נשים, עובדת בהיריון שעובדת במקום העבודה 6 חודשים לפחות, לא ניתן לפטר אותה ללא היתר מאת הממונה לחוק עבודת נשים במשרד העבודה. כמו כן, לא ניתן לשנות תנאי העסקתה. לפי כך במידה ומעסיק מעוניין להוציא כעובדת בהיריון
  לחל"ת כפוי עליו לפנות לקבלת מאת הממונה. יודגש, כי האמור לעיל יחול על עובדת לאחר לידה המוגנת ב – 60 הימים מתום חופשת הלידה לה הזכאית מכוח החוק.

 2. היעדרות מהעבודה עקב סגירת מקומות עבודה – במידה ומדובר בסגירת מקום עבודה מכוח הנחיות משרד הבריאות (למשל: בתי מלון, מסעדות וכו') לתקופה של 30 ימים לפחות, המעסיק יוכל להוציא את עובדיו לחל"ת כפוי בהסכמה. העובד יהא זכאי לקבל דמי אבטלה כפי הכתוב לעיל. במידה וסגירת מקום העבודה הנה לפחות מ – 30 יום אזי העובד יוכל לבקש לנמל את ימי החופשה הצבורים לזכותו. במידה ואין ברשותו של העובד ימי חופשה, לא יהא זכאי לתשלום עבור שכר עבודה.

 3. היעדרות מהעבודה עקב שהייה עם ילדים קטנים בבית – עובד יוכל לבקש מהמעסיק לנצל את יתרת ימי החופשה שצבר לזכותו, במידה ואין לרשות העובד ימי חופשה, אזי לא יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרות זו.

 4. עובדים במשק בית שעבודתם הופסקה עקב משבר קורונה – עובדים במשק יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה, אבל בהתאם לתנאי הזכאות לדמי אבטלה. עובדים במשק בית שמשתרם צומצמה או שהם נמצאים בבידוד לשבועיים, לא זכאים לדמי אבטלה. למי שכן זכאי יש לפעול לפי הנחיות ביטוח הלאומי:
  להירשם אונליין באתר שירות התעסוקה.
  להגיש לנו תביעה לדמי אבטלה באופן מקוון באתר.
  לצרף לתביעה את האישור של המעסיק לתקופה העסקה והשכר.

 5. זכויות העובד בקרן הפנסיהבתקופה שהעובד לא עובד, הוא לא זכאי לשכר והמעסיק לא נדרש לבצע עבורו הפקדו  לקרן פנסיה, כלומר עובד שנמצא בחל"ת ללא תשלום שכר, לא נמשכות עבורו ההפקדות לקרן הפנסיה.

  – למותר לציין שהזכויות העובד בקרן לעניין אבדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות נשמרות למשך חמישה חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן הפנסיה.

  – במידה והעובד לא יחזור לעבודה במהלך התקופה, דהיינו, 5 חודשים, יהיה עליו לפנות אל החברה שמנהלת לו את הקרן הפנסיה לצורך הסדרת המשך הכיסוי ביטוחי.

  עובד בחר לצאת לחופש, לנצל את ימי החופשה – עובדים בשכר חודשי ימשיכו לקבל שכר רגיל בתקופת החופשה, עובדים שעתיים או יומיים – ימי החופשה שלהם יחושבו בהתאם לשכר היומי הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחופשה. אין תוספת נסיעות עבור ימי חופשה של העובד.

  מה קורה לכיסוי בקרן הפנסיה במידה ושכר בחופשה נמוך מהשכר בפועל?

  יכול להיווצר מצב השכר בגין ימי חופשה יהיה נמוך משכר העובד בפועל, דבר שיכול להשפיע על גובה השכר המבוטח בקרן הפנסיה. השכר המבוטח בקרן הפנסיה מחושב על בסיס הגבוה מבין ממוצע השכר בשלושת החודשים האחרונים וב – 12 החודשים האחרונים (נבדק ממוצע השכר גם בשנה הקודמת).